หัวข้องานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีส่งแวดล้อม เอเชีย-ยุโรป

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจาก การที่ประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้เป็นปัจัยในการผลิตอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางด้านมลพิษต่างๆตามมา เช่น ปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ำ ปัญหาคุณภาพของอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไข โดยผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยและหาแนวทางแก้ไขจึงได้มีการตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นในทางด้านเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางศูนย์มีหน้าที่ในการฝึกอบรมและศึกษาวิจัยทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพและจักการสิ่งแวดล้อม แต่จากสภาพการณ์ทางด้านมลภาวะในปัจจุบัน นับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งจำนวนบุคลากร และ สถานที่ที่ทำการวิจัย

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งจากการประชุมสุดยอด เอเชีย-ยุโรป เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประเทศที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประเทศในกลุ่ม สมาชิกจาก เอเชียจำนวน 10 ประเทศ และประเทศจากประชาคมยุโรป จำนวน 15 ประเทศ ได้มีมติเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งศูนย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านสิ่งแวงดล้อมระหว่างภูมิภาคนี้ เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และ คุณภาพชีวิตอันดีของประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิก เอเชีย-ยูโรป โดยประธานของที่ประชุมได้กล่าวคำประกาศปิดการประชุมในหัวข้อที่ 19 ภายในส่วนที่ 5 เรื่อง อนาคตของการประชุม เอเชีย-ยุโรป

“ที่ประชุมตกลงให้มีมาตราการติดตาม…การจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เอเชีย-ยูโรป ( Asia-Europe Environmental technology Center ; AEETC) ขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจการพัฒนาและวิจัย ขณะเดียวกันก็เป็นการเตียมการหาแนวทางด้านนโยบายของรัฐบาล และ ประชาชนของทั้งสองภูมิภาค”

ผลจากการประชุมมีมติ คือ ได้มอบหมายให้รัฐบาลไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เอเชีย-ยูโรป ( Asia-Europe Environmental technology Center ; AEETC)

โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เอเชีย-ยูโรป ขึ้นโยเริ่มขยายจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในบริเวณเทคโนธานี ดังนั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เอเชีย-ยูโรป จะเป็นศูนย์ที่มีการดำเนินกิจการรมต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซ็ม( ASEM )

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงการปรับปรุงคูณภาพของชีวิตของประชาชนของทั้งสองภูมิภาค
 2. สนับสนุนให้รัฐบาลและเอกชนเล็งเห็นความสำคัญเกียวกับการประสานความร่วมมือฉันท์หุ้นส่วนระหว่างกันทางด้านสิ่งแวดล้อม
 3. ประสานงานให้กับภาครัฐบาล และเอกชน ในเรื่องที่สัมพันธ์ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

 1. ทำการศึกษา วิจัย และ การพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาด้านการควบคุมมลพิษ และ การจัดกราทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เป็นศูนย์กลางการประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. เป็นศูนย์กลางในการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการ
 4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งล้อมระบบแบบแผนหรือ วิธีการใหม่ๆ ทั้งจากนักศึกษา นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลในระดับภูมิภาคและเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Database)ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซ็ม(ASEM)
 6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นล

วัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงการ

 1. เพื่อศึกษาการออกแบบยอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อน
 2. เพื่อศึกษาและค้นคว้าในการในการนำเอาพื้นที่ใช้สอยทังภายในและภายนอกอาคารมาประยุคต์ให้เกิดงานสถาปัตยกรรม
 3. เพื่อศึกษาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และการนะเอาภูมิสถาปัตย์เข้ามาช่าวยในงานสถาปัตยกรรม
 4. เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ตั้งแต่พื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรมจน ถึง งานออกแบบที่ตอบสนนองทั้งความสวยงามและได้ประโชนสูงสุดแก่ตัวสถาปัตยกรรม